Santa Claus


SANTA-1d: Giant dark chocolate Santa Claus

SANTA-1m: Giant milk chocolate Santa Claus

SANTA-1m: Giant white chocolate Santa Claus

Approximately 12 kg

Size: 91.4 cm x 36.8 cm x 33 cm

Shelf Life: 6 months